Poslovi


Posao

Nacionalna služba za zapošljavanje

11000 Beograd

Direkcije: 011/2929-800

Infostud 3 doo

11000 Beograd

www.infostud.com

Talentmarket d.o.o.

Bulevar Arsenija Carnojevica 52a

11000 Beograd

www.lakodoposla.com

Bolji posao d.o.o.

Strahinjica Bana 52b/7

11070 Beograd

www.boljiposao.com

Vas posao - www.vasposao.com

IT poslovi - www.itposlovi.info

Poslovi - www.poslovi.rs

Klik do posla - www.klikdoposla.com

Napomena:

- Sajt www.belacrkva.eu ne preuzima odgovornost (ne odgovara) za tačnost i objavljene podatke.

Kako se piše biografija ( CV )


Osnovno pitanje koje se uvek postavlja jeste: kako i šta da kažem o sebi.Činjenicu da treba govoriti o sebi lično, valja prihvatiti potpuno prirodno. Niko ne traži od kandidata da se hvali i sebe predstavi kao idealnog. Svako ko traži biografiju u pisanoj formi (budući poslodavac, na primer) želi da sazna što je moguće više o osobi sa kojomće sarađivati i kojoj može da poveri važan i odgovoran zadatak.


Pisanje biografije zavisi od povoda za pisanje, tako da razlikujemo varijante u odnosu na to da li se:

- prvi put konkuriše za posao;

- prelazi sa mesta na mesto u istoj fimi;

- prelazi u drugu firmu;

- konkuriše za unapređenje;

- konkuriše za stipendiju, nagradu i sl.


Biografija obavezno, bez obzira da li je u pitanju šira ili skraćena varijanta, treba da sadrži:

- lične podatke ( adresa, kontakt telefon / faks / e-mail, itd. );

- podatke o školovanju ( skraćena ili šira ) i stepen obrazovanja - stepen stručne spreme;

- činjenice o predhodnom zaposlenju - ime ( organizacija, datum, radno mesto);

- svedočanstva o završenim kursevima;

- podatke o priznanjima i nagradama;

- funkcije u upravljačko timu - odgovornost na radno mestu;

- rad u nevladinim ili humatinarnim organizacijama i sl.;

- preporuka ( eventualno );

- bračno stanje;

- hobi ( eventualno, prema potrebi ).


Kada je reč o priznatom i poznatom stučnjaku, ekspertu koji treba da dobije unapređenje ili nagradu, da putuje u inostranstvo na kongres ili da održi predavanje, lični podaci i podaci o školovanju mogu da budu svedeni na najmanju moguću, informativnu meru. Posebno se ističu nagrade, priznanja, uspesi u poslu, itd.


Kada se prelazi sa jednog posla na drugi u istoj firmi ili se konkuriše za stipendiju na nivou firme, dovoljno je navesti podatke iz profesionalne delatnosti vezane za firmu i trenutnu preokupaciju (odrežen projekat).


Prijava na konkurs za posao


Prilikom prijavljivanje za prvo zaposlenje ili prelazak na novo radno mesto, pored biografije, potrebno je priložiti i drugu dokumentaciju, kao što je:

- molba, odnosno prijava, koja može biti: a) u obliku formulara koji se popunjava na osnovu postavljenih pitanja. Odgovori treba da budu objektivni i koncizni; b) u pisanoj formi, u obliku molbe ili prijave, koja se formuliše kratko i jasno, koncizno i jednostavno. Treba obavezno navesti na koje radno mesto konkuriše, sa kojim razlogom ( zašto je neko pogodan kandidat ) i na osnovu kog i gde objavljenog konkursa. Pismo se naslovljava na ime odgovorne osobe ili ako nije naznačeno, na adresu firme koja raspisuje konkurs. Dokumentacija koja se preporučeno šalje poštom ili lično donosi treba da se sastoji od:

- biografije;

- prijave ( popunjen upitnik ) ili molba;

- preporuke;

- fotokopije diplome, priznanja, nagrade i sl;

- fotografije ( eventualno ).


Na osnovu dokumenta, može se očekivati poziv za intervju - razgovor sa kandidatom. Mogu se očekivati čak dva-tri intervjua sa različitim osobama u firmi - psihologom, menadžerom za odnose sa zaposlenima, direktorom, itdTM

TM