Rad

 Rad treba da se smenjuje u toku jednog dana sa otprilike isto toliko časova razonode i isto toliko časova odmora. Zamor nastaje pri svakom dužem i težem radu, a otklanja se odmorom.

Za telesni rad potreban je šećer, fosforna i adenilna kiselina i kiseonik. Sve ove materije nalaze se u krvi, a mišićni ih troše. Kada se mišić usred zamora, stezanje i rastezanje postaje sve sporije i snaga sve manja - nastupa zamor. Umni rad izaziva zamor, ali je potrošnja šećera, fosforne kiseline i kiseonika znato manja. Naporni rad može da izazove osećaj vrlo teškog duševnog i telesnog zamora. Zamorena osoba oseća malaksalost, gubi snagu i brzinu pokreta, a često se kod njega javlja i gubitak interesovanja za posao koji obavlja, tromost i pospanost.

Tekstovi objavljeni na temu kultura zdravlja, nastali su iz raznih literatura i informativnog su tipa.