Poplave

 

Poplave su česte elementarne nepogode koje mogu biti lokalnih razmera – ukoliko pogađaju naselje ili manje zajednice, ili velikih razmera – ukoliko pogađaju čitave slivove reka i veći broj opština.

 

Uputstva za sprečavanje poplava u rizičnim oblastima

• Tokom perioda kad nema poplava ponašajte se odgovorno, ne bacajte otpad u reke, potoke i kanale.

• Ako je otpad već u koritima i kanalima, prijavite nadležnoj komunalnoj službi.

• U gradovima gde je kod jakih kiša pojačano oticanje voda, ne bacajte otpad i ne prekrivajte šahtove koji odvode atmosferske vode.

• Po mogućstvu pripremite džakove sa peskom koje u slučaju nailaska poplave možete staviti na ulaz i zatvorite sva mesta na kući kroz koja može da uđe voda.

• Ne pregrađujte vodotokove kako bi pravili akumulaciju vode u letnjem periodu.

 

Uputstva za ponašanje tokom poplava.

• Pratite informacije preko radija, televizije i putem interneta.

• Budite svesni da su bujične poplave moguće. Ukoliko postoji rizik, odmah pređite na više spratove kuće. Ne čekajte instrukcije da biste to uradili.

• Držite se dalje od električnih kablova.

• Izbegavajte oblasti koje su poznate po klizištima i odronima.

• Ne ometajte spasilačke ekipe u njihovom radu.

 

Ukoliko nađete vremena da obezbedite svoj dom na ovaj način, ne dodirujte električnu opremu ako stojite u vodi.

 

Uputstva za ponašanje ukoliko je evakuacija neophodna:

• Uzmite pripremljene nužne stvari i po mogućstvu organizovano napustite domaćinstvo kako biste se sklonili na sigurno.

• Budite kooperativni i sarađujte sa spasilačkim ekipama.

• Ako živite nizvodno od brana informišite se koji je signal za opasnost, koliko vremena vam je potrebno da se sklonite i koja je sigurna granica za sklanjanje u slučaju njenog rušenja

• Preko sredstava javnog informisanja pratite stanje i upozorenja o mogućoj poplavi.

 

Ukoliko imate vremena, poželjno je da:

• obezbedite svoj dom;

• isključite struju na glavnom prekidaču;

• isključite sve električne uređaje.

 

Uputstva u slučaju da morate da napustite dom

• Ne hodajte kroz vodu koja se kreće. Kretanje kroz vodu dubine 15 cm može izazvati pad. Ukoliko morate da prođete kroz vodu – hodajte tamo gde se voda ne pomera. Koristite štap da bi proverili dubinu vode i čvrstinu tla pod vodom.

• Ne ulazite vozilom u poplavljena područja. U slučaju da vas poplavna voda opkoli, napustite vozilo i ukoliko je moguće bezbedno pređite na više tlo.

• Ne prelazite brzake i potoke pešice niti kolima.

• Evakuišite domaće životinje, a ako to ne možete oslobodite ih iz objekata u kojima su smeštene

• Budite pripremljeni u slučaju da morate da napustite domaćinstvo – pripremite ranac ili torbu sa ličnim dokumentima i najosnovnijim stvarima (baterijska lampa, pištaljka, kabanica za kišu, topla odeća, duboka obuća – po mogućstvu gumene čizme, fl aša sa pijaćom vodom, tranzistor i rezervne baterije, štap, kanap i slično).

 

Upamtite! Kada se plavna voda povuče, opasnost postoji.

 

Uputstva za ponašanje posle poplava

• Slušajte izveštaje na vestima o vodosnabdevanju, kao i da li je bezbedno piti vodu.

• Izbegavajte plavnu vodu – ona može biti zagađena muljem, uljem, benzinom ili fekalnom kanalizacijom. Voda može takođe biti pod strujnim naponom od podzemnih kablova.

• Izbegavajte vodu koja je u pokretu.

• Budite pažljivi u oblastima sa kojih se plavna voda povukla, putevi su možda oštećeni i opasni.

• Vratite se u svoje domove samo pošto nadležne službe proglase da je to bezbedno.

• Nemojte koristiti električne aparate pre provere.

• Očistite i dezinfi kujte sve površine.

• Držite se dalje od zgrada koje su okružene plavnim vodama.

• Budite pažljivi pri ulaženju u zgrade zbog skrivenih oštećenja koja su mogla da nastanu.

• Osposobite oštećene septičke jame i druge kanalizacione sisteme što je ranije moguće – ukoliko su oštećeni mogu da postanu veliki zdravstveni rizik.

• Očistite i dezinfi kujte sve što je pokvašeno. Mulj koji ostaje posle plavne vode, može da sadrži kanalizacione otpatke i hemikalije.

• Ukoliko primetite uginule životinje obavestite nadležnu službu na telefonske brojeve 193 ili 1985