Nuklearne i radiološke nesreće

 

Nuklearne i radiološke nesreće su vanredni događaji, koji direktno ugrožavaju ljude, okolinu i materijalna dobra i zahtevaju preduzimanje mera zaštite.

 

Radiološke nesreće mogu da nastanu:

• u uslovima kada su radioaktivni izvori van kontrole (bačeni, izgubljeni, pronađeni ili ukradeni),

• kada postoji ozračivanje i kontaminacija stanovništva iz nekog razloga,

• usled pada satelita sa radioaktivnim materijama,

• prilikom prevoza radioaktivnih materijala.

 

Ostanite prisebni, ne paničite. Pratite uputstva nadležne službe i postupajte po njima!

 

Nuklearne nesreće su incidenti, koji zahtevaju mere zaštite zbog oslobađanja energije u nuklearnoj lančanoj reakciji ili ispuštanja proizvoda lančane reakcije. Nuklearna postrojenja na kojima mogu da se dogode nesreće ove vrste su:

• nuklearne elektrane,

• istraživački reaktori i reaktori na brodovima,

• skladišta i odlagališta radioaktivnih supstanci;

• industrijski objekti (npr. proizvodnja nuklearnog goriva).

• Nadležni organ za proglašenje opasnosti od nuklearnog i radiološkog udesa je Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.

• Stanovnici u oblastima koje su ugrožene obaveštavaju se o opasnosti i o sprovođenju zaštitnih mera preko centralnih i lokalnih medija ili na drugi odgovarajući način.

 

Po prijemu obaveštenja o opasnosti potrebno je preduzeti sledeće mere:

• zateknete li se na otvorenom prostoru odmah, brzo i bez panike, uđite u zatvoreni prostor (kuću, stan ili sklonište);

• ako ste duže bili na otvorenom prostoru, pre ulaska u kuću, stan ili sklonište, skinite sa sebe spoljne delove odeće i ostavite ih napolju;

• po ulasku u zatvoreni prostor odmah operite nepokrivene delove tela (ruke, lice, vrat, kosu…);

• zateknete li se u zatvorenom prostoru zatvorite prozore i vrata, isključite ventilaciju i tu ostanite do daljnjeg;

• uključite radio ili TV prijemnik zbog dobijanja informacija o mestu i prirodi nesreće i o merama zaštite i spasavanja koje treba preduzeti;

• posebno se pobrinite za decu, trudnice, stare, nemoćne i bolesne osobe i invalide, kako ukućane tako i komšije;

• preduzmite mere zaštite i spasavanja prema uputstvima koje daju nadležne službe ili sredstva javnog informisanja.

 

Sklanjanje u zatvoreni prostor, kuću, stan ili sklonište je mera koja se sprovodi 24 sata, zato ne paničite i ne napuštajte prostorije!

 

Dok ne dobijete uputstva koja daju nadležne službe ili televizija preduzmite sledeće:

• pripremite sredstva za hermetizaciju prostorija u kojima borave članovi domaćinstva (popunite otvore i pukotine samolepljivim trakama, ćebadima, prekrivačima i drugim tkaninama koje možete da iskoristite);

• za zaštitu organa za disanje pripremite priručna sredstva koja imate u domaćinstvu: respiratore, maske od materijala sa velikom moći upijanja, maramice, gazu, delove odeće i slično;

• za zaštitu očiju pripremite naočare slične onima za zaštitu na radu, ili maramice, delove odeće i slično;

• ukoliko bude postojala potreba za evakuacijom pripremite za članove domaćinstva: kišne ogrtače, vetrovke, otpornu odeću od sintetičkog i nepromočivog materijala, kao i rukavice, čizme ili duboke cipele.

 

Potrebno je da znate i sledeće:

• za ishranu koristite samo namirnice koje vam se nalaze u kući, stanu ili skloništu;

• ne koristite vodu za piće iz vodovoda;

• ukoliko ste u mogućnosti, pre ulaska u kuću zatvorite sve otvore na objektima gde se nalaze životinje i zaštitite izvore vode za piće (bunare);

• životinje hranite po uputstvima nadležne službe, nikako hranom koja se nalazi na otvorenom;

• ne puštajte životinje na ispašu.