Savet - zapaljive tečnost

 

Savet za postupanje sa zapaljivim tečnostima.

 

 

Naftni derivati, rastvarač, alkoholi, etri i određene vrste boja su samo neke od zapaljivih tečnosti.

U slučaju ispuštanja ili razlivanja zapaljivih tečnosti, postupite na sledeći način:

• informišite se o osnovnim opasnostima ispuštene materije, te na osnovu njih preduzimajte dalje korake,

• nikada ne koristite naftu ili benzin za bilo šta drugo osim za punjenje rezervoara mašina za koje su namenjeni. Ukoliko punite rezervoar sa gorivom radite to na otvorenom prostoru. Usled prelivanja gorivo će isparavati, a isparenja se mogu zapaliti i običnom varnicom. Nikada ne koristite zapaljiva tečna goriva za potpalu,

• upozorite osobe u okolini,

• ukoliko se radi o većim količinama, sprečite oticanje tečnosti u odvodne kanale ili vodene tokove, na način da sprečite širenje izradom improvizovanih brana od peska ili zemlje,

• zovite odmah vatrogasce na broj 193

• strogo je zabranjeno pušenje ili bilo koje paljenje vatre u široj okolini,

• usmerite vatrogasce i ostale službe na mesto nesreće.

 

Vodite pažnju i o sledećem:

• Isparenja benzina, alkohola i raznih rastvarača mogu eksplodirati,

• Ukoliko obavljate neke radove sa benzinom (na primer čišćenje mrlja sa odeće), imajte na umu da zapaljiva tečnost isparava i upija se u vašu odeću.

• Lakiranjem parketa oslobađaju zapaljive pare koje mogu eksplodirati. Provetravati prostoriju koju lakirate, napravite promaju. Bitno je da uklonite i izvore paljenja. Paljenje svetla je takođe opasno, iskra u dugmetu može inicirati paljenje zapaljivih para.

• U domaćinstvima ne držite nepotrebno velike količine zapaljivih tečnosti.

 

Skladištenje ulja za loženje treba sprovoditi u skladu sa osnovnim merama prevencije:

• Rezervoari ulja za loženje ne smeju biti u prostoriji kotlarnice. Na taj način toplota neće delovati na uskladištenu tečnost,

• Ulje čuvajte u odgovarajućim rezervoarima i manjim količinama,

• Ako se rezervoar nalazi u prostoriji, mora biti osiguran od razlivanja sabirnim prostorom koji može prihvatiti ukupan sadržaj rezervoara, tako da eventualno razliveno ulje ne može dospeti izvan prostorije,

• Eventualno razliveno ulje pospite peskom i odmah izvadite,

• Imajte ispred prostorije sa uljem za loženje, aparat za početno gašenje požara.