Savet - upotreba plina

 
 

 

Vodite pažnju i o sledećem:

• Plinarsko radove na Vašim instalacijama prepustite ovlašćenim službama, nemojte sami improvizovati,

• Proverite jesu li boce sa zapaljivim gasovima (propan-butan, acetilen) ispravno postavljene, u skladu sa uputstvima,

• Priključnu cev i redukcioni ventil pregledajte na nepropustljivost kod svake izmene boce. Nepropustljivost se ispituje rastvorom vode i deterdženta za pranje suđa. Imajte na umu da su neispravne plinske boce mogu propuštati gas i na varovima,

• Kod svake promene gasne boce, promenite i zaptivka između boce i redukcijskog ventila. Ne izrađujte zaptivka sami, budući da gas ima sposobnost razlaganja nekih gumenih materije. Zaptivka kupite u ovlašćenoj prodavnici,

• Posle svake upotrebe plinske boce zatvorite ventil na boci. U protivnom gumena cev je pod pritiskom gasa, a time i vaše trošilo. Nije isključeno da neki od bezbednosnih sistema na trošilu može zakazati. Priključna cev može biti porozna te ukoliko glavni ventil na plinskoj boci nije zatvoren, može usled izlaženja gasa kroz neko vreme nastati zapaljiva ili eksplozivna koncentracija gasa u prostoriji,

• Ne držite plinsku bocu na suncu ili pokraj izvora toplote niti kad je prazna. U plinskoj boci uvek zaostaje određena količina gasa te porastom temperature raste pritisak,

• Priključna cev između trošila i gasne boce ima vek trajanja, a novu nabavljajte u ovlašćenoj prodavnici. Ne koristite cev za vodu, budući da gas ima sposobnost razlaganja neotpornih gumenih materijala,

• Nastane li požar u stanu, iznesite plinsku bocu na otvoreno. Ako je gasna boca ostala u stanu gde je požar, upozorite na to rukovodioca vatrogasaca. Usled razvijanja toplote u požaru, sadržaj će se zagrejati i može doći do eksplozije plinske boce,

• Gasne bojlere koristite u skladu sa uputstvima proizvođača,

• Gas iz plinske boce ne sme se pretakati u gasne rezervoare vozila,

• Ukoliko gas počne izlaziti pod pritiskom iz plinske boce i zapali se, ne treba se bojati jer neće doći do eksplozije. Zaštitite ruke i telo i zatvorite ventil na boci. Nakon toga je iznesite na otvoreni prostor i ohladite vodom. Zovite vatrogasce i ovlašćenu plinarsku službu

• Provetravajte prostorije grejane gasnim pećima koje nisu priključene na dimnjake za odvođenje produkata sagorevanja. Gorenjem gasa troši se kiseonik iz prostorije. Ukoliko se grejana prostorija ne provetrava, povećava se koncentracija gasova ugljen-dioksida i ugljen-monoksida. Udisanje tih gasova opasno je po život,

• Pre dužeg izbivanja iz doma zatvorite plin na glavnom ventilu priključnom,

• Pre distribucije gasu je dodat veštački miris, kako bi se ispuštanje van instalacije ili boce moglo osetiti mirisom. Ukoliko osetite miris gasa ODMAH: napravite promaju, evakuišite ljude, ništa ne palite niti uključujte, zovite vatrogasce, po mogućnosti stavite objekat u beznaponsko stanje isključivanjem na glavnoj sklopki, ali van ugrožene zone,

• Proverite bezbednost propan-butan boca na čamcima i u kamp-kućicama.

• Nikada ne bacajte prazne boce raznih sprejeva (lakova, mirisa) u vatru.